CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo –wyborcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) ogodz. 16.00 w sali Domu Rzemiosła w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 31.sierpnia.2021r. godz. 16.15 , bez względu na ilość obecnych członków.

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia powitanie członków Cechu i zaproszonych gości.
2. Uczczenie zmarłych członków minutą ciszy.
3. Wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń
4. Wybór przewodniczącego obrad, z-cy przewodniczącego, sekretarza oraz stwierdzenie
prawomocności obrad WZ.
5. Przyjęcie porządku obrad i uchwalenie regulaminu obrad WZ.
6. Przyjęcie protokółu z poprzedniego WZ.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Cechu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego
za okres sprawozdawczy .
9. Wystąpienia zaproszonych Gości
10. Omówienie bilansu za rok 2020 i przedstawienie preliminarza finansowego Cechu na rok 2021, oraz
propozycje zmian finansowo – gospodarczych Cechu.
11.. Dyskusja nad pkt. 8 i 10
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Starszego Cechu i Zarządu ,
13. Wybory Starszego Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Cechowego.
14. Dalszy ciąg dyskusji, ogłoszenie wyników wyborów.
15. Wybory pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.
16. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
17. Dalszy ciąg dyskusji, ogłoszenie wyników wyborów.
18. Wolne wnioski, komunikaty, zakończenie obrad – poczęstunek.

Informacja:
Protokół z ostatniego WZ członków z dnia 18.09.2020 r. sprawozdanie z działalności Zarządu ,
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz Sprawozdanie finansowe za rok
2020 ,preliminarz finansowy Cechu na rok 2021, projekty uchwał oraz pozostałe materiały Walnego
Zgromadzenia członków Cechu wyłożone są do wglądu na 7 dni przed terminem WZ w biurze Cechu.
Zgodnie ze statutem Cechu udział w głosowaniach będą mieli członkowie, którzy mają opłaconą bieżącą składkę
członkowską. W związku z panującą pandemią i organizacją zebrania [poczęstunek] Zarząd Prosi o
potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu [ smsem, mailem, lub telefonicznie biuro Cechu tel. 34 3582617 ,
kom . 662 882 811, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.