CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Warunki przynależności

WARUNKI    PRZYNALEŻNOŚCI   DO   CECHU

Członkiem  Cechu  Rzemiosł  Różnych  w  Oleśnie  może   zostać  osoba  prowadząca  działalność   gospodarczą :

1.    Osoba  fizyczna  prowadząca   firmę   zatrudniającą   do  50  pracowników
2.    Przedsiębiorcy   jednoosobowi   nie  zatrudniający   pracowników
3.     Wspólnicy   Spółki  Cywilnej  

Warunkiem  przyjęcia   na  członka  jest  złożenie   deklaracji  z  następującymi  dokumentami:
1.      Zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  odpis  z KRS-su
2.      Dowód  kwalifikacji  zawodowych : dyplom  mistrzowski   lub  świadectwo  czeladnicze
3.      Świadectwo  ukończenia  szkoły.
4.      Zaświadczenie  z  kursu  pedagogicznego (  jeśli  taki  ukończył )
5.      Zaświadczenie  ze  szkolenia  bhp
6.      Zaświadczenie  o  nadaniu  numeru  REGON.
7.      Zaświadczenie  o  nadaniu  numeru  NIP
8.      Dowód  osobisty  i  nr  konta  bankowego,   jeśli  będzie  korzystał  z  refundacji

Zgodnie  z   obowiązującym  Statutem    organem   uprawnionym  do  przyjmowania  w  poczet  członków Cechu  jest  Zarząd  Cechu.