CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z     & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 19.marca.2020r. godz. 12.00 , bez względu na ilość obecnych członków.

Rozpoczęcie obrad poprzedzi Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św.Anny w Oleśnie

 

Porządek  obrad :

 

1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia  powitanie  członków  Cechu  i  zaproszonych    gości.

2.  Uczczenie  zmarłych  członków  minutą  ciszy.

3.  Wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych

Wybór  przewodniczącego  obrad, z-cy  przewodniczącego, sekretarza oraz  stwierdzenie

prawomocności  obrad  WZ.

5.  Przyjęcie  porządku  obrad  i  uchwalenie  regulaminu  obrad  WZ.

6.  Przyjęcie  protokółu  z  poprzedniego  WZ.

7.  Wybór    Komisji   Uchwał   i  Wniosków

8. Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Cechu ,Komisji  Rewizyjnej i  Sądu  Cechowego

za  okres  sprawozdawczy .

9.  Wystąpienia  zaproszonych Gości

10. Omówienie  bilansu za  rok  2019  i  przedstawienie   preliminarza  finansowego  Cechu na rok 2020.

11..  Dyskusja  nad  pkt. 8 i 11

12. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia   absolutorium  dla Starszego Cechu i  Zarządu  , za  okres   sprawozdawczy.

13. Dalszy  ciąg   dyskusji.

14.. Podjęcie  uchwał  w sprawach :

a) przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Cechu  za  rok  2019

b) zatwierdzenia  preliminarza  finansowego  Cechu  na  rok  2020

c) Wolne  wnioski, komunikaty, zakończenie obrad – wspólny obiad.

Informacja:

Protokół z  ostatniego WZ  członków  z  dnia 19.03.2019 r. sprawozdanie   z   działalności   Zarządu  , sprawozdanie  z   działalności  Komisji   Rewizyjnej  i  Sądu  Cechowego  oraz   Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2019 ,preliminarz finansowy   Cechu na  rok    2020, projekty uchwał  oraz  pozostałe  materiały  Walnego Zgromadzenia  członków  Cechu wyłożone  są  do  wglądu  na  7  dni przed terminem WZ w biurze  Cechu