CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z     & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z  & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 31.sierpnia.2021r. godz. 16.15 , bez względu na ilość obecnych członków.

Porządek  obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia  powitanie  członków  Cechu  i  zaproszonych    gości.               

2. Uczczenie  zmarłych  członków  minutą 

3. Wręczenie  listów gratulacyjnych i odznaczeń

4. Wybór  przewodniczącego  obrad, z-cy  przewodniczącego, sekretarza oraz  stwierdzenie prawomocności  obrad  WZ.

5. Przyjęcie  porządku  obrad  i  uchwalenie  regulaminu  obrad 

6. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego 

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

8. Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Cechu ,Komisji  Rewizyjnej i  Sądu  Cechowego za  okres  sprawozdawczy .

9. Wystąpienia  zaproszonych Gości

10. Omówienie bilansu za  rok  2020  i  przedstawienie   preliminarza  finansowego  Cechu na rok 2021, oraz propozycje zmian finansowo – gospodarczych Cechu.

11..  Dyskusja  nad  pkt. 8 i 10

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia   absolutorium  dla Starszego Cechu i  Zarządu , 

13. Wybory Starszego Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Cechowego.

14. Dalszy ciąg   dyskusji, ogłoszenie wyników wyborów.

15. Wybory pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.

16. Podjęcie uchwał  Walnego Zgromadzenia.

17. Dalszy ciąg dyskusji, ogłoszenie wyników wyborów.           

18. Wolne wnioski, komunikaty, zakończenie obrad – poczęstunek.

Informacja:

Protokół z  ostatniego WZ  członków  z  dnia 18.09.2020 r. sprawozdanie   z   działalności   Zarządu  , sprawozdanie  z   działalności  Komisji   Rewizyjnej  i  Sądu  Cechowego  oraz   Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2020 ,preliminarz finansowy   Cechu na  rok    2021, projekty uchwał  oraz  pozostałe  materiały  Walnego Zgromadzenia  członków  Cechu wyłożone  są  do  wglądu  na  7  dni przed terminem WZ w biurze  Cechu. Zgodnie ze statutem Cechu udział w głosowaniach będą mieli członkowie, którzy mają opłaconą bieżącą składkę członkowską. W związku z panującą pandemią i organizacją zebrania [poczęstunek] Zarząd Prosi o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu [ smsem, mailem, lub telefonicznie biuro Cechu tel. 34 3582617 ,   kom . 662 882 811, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.