CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zarząd   Cechu    Rzemiosł    Różnych   i  Małe j  Przedsiębiorczości    w   Oleśnie, zgodnie  z   &33 ust.1 pkt.3   Statutu  Cechu, zwołuje   Walne   Zgromadzenie  członków  Cechu, które   odbędzie   się   w   dniu  19 marca  2018 r. (poniedziałek)  o  godz. 12.00 w  sali  "Domu  Rzemiosła" w  Oleśnie  przy l. Wolności 8/10 . W  przypadku  braku  wymaganej  Statutem  liczby członków  - Zarząd  zgodnie z &27 ust.1 i 2   Statutu Cechu  ustala   drugi   termin   Walnego   Zgromadzenia, to  jest  19.03.2018 r. godz. 12.30,  bez  względu  na  ilość  obecnych członków.

Rozpoczęcie   obrad  poprzedzi  Msza św. o godz. 10.00  w  Kościele  św. Anny  w Oleśnie

 

 

Porządek  obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia  powitanie  członków  Cechu  i  zaproszonych  gości.

2. Uczczenie  zmarłych  członków  minutą  ciszy.

3. Wręczenie   listów  gratulacyjnych i odznaczeń.

Wybór  przewodniczącego  obrad, z-cy  przewodniczącego, sekretarza oraz  stwierdzenie prawomocności  obrad  WZ.

5. Przyjęcie  porządku  obrad  i  uchwalenie  regulaminu  obrad  WZ.

6. Przyjęcie  protokółu  z  poprzedniego  WZ.

7. Wybór    Komisji   Uchwał   i  Wniosków .

8. Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Cechu, Komisji  Rewizyjnej i  Sądu  Cechowego za  okres  sprawozdawczy .

9. Wystąpienia  zaproszonych  Gości.

10. Omówienie bilansu   za rok 2017 i przedstawienie preliminarza  finansowego  Cechu  na  rok 2018.

11. Dyskusja  nad  pkt. 8 .

12. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia   absolutorium  dla Starszego Cechu i  Zarządu, za  okres   sprawozdawczy.

13. Dalszy  ciąg   dyskusji.

14. Podjęcie  uchwał   Walnego  Zgromadzenia.

15. Wolne  wnioski,  komunikaty, zakończenie  obrad - wspólny  obiad.

Informacja:

Protokół z  ostatniego WZ  członków  z  dnia 20.03.2017r.,sprawozdanie   z   działalności   Zarządu  , sprawozdanie  z działalności  Komisji   Rewizyjnej  i  Sądu  Cechowego  oraz   Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2017,preliminarz finansowy   Cechu na  rok    2018, projekty uchwał  oraz  pozostałe  materiały  Walnego Zgromadzenia  członków  Cechu wyłożone  są  do  wglądu  na  7  dni przed terminem WZ  w biurze  Cech.